ក្រុមហ៊ុន​អន្តរជាតិ​ចំនួន​៣ មកពីប្រទេស​៣ផ្សេង​គ្នា​ សិក្សា​ស្វែង​យល់ពីឱកាស​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា​

ក្រុមហ៊ុន​បរទេស​នៅតែ​បន្ត​ចាប់អារម្មណ៍​លើការ​វិនិយោគនៅក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ទាំង​នោះ​បានចូលមកកម្ពុជា​ដើម្បីសិក្សា​ពីឱកាស​វិនិយោគ