ក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្មបែបគ្រួសារមិនគួរមើលរំលងផែនការបន្តវេននោះទេ

កត្តាជះឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់ទៅលើអនាគតរបស់អាជីវកម្ម ឬក្រុមហ៊ុនបែបគ្រួសារ គឺការមើលរំលងពីការធ្វើផែនការបន្តវេនដ៏សមរម្យមួយ ឬយើងហៅថា Succession Plan