ក្រុមហ៊ុនចំនួន ៥ នឹងប្រមូលទិញបន្លែពីកសិករក្នុងមួយឆ្នាំជាង ៣ ម៉ឺនតោន

ក្រុមហ៊ុនចំនួន៥ នឹងប្រមូលទិញបន្លែពីកសិករក្នុងមួយឆ្នាំជាង៣ម៉ឺនតោន ដែលនឹង​ជួយលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្ម និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋ