ប្រជាកសិករក្រីក្រជាង១៥០០គ្រួសារផ្គត់ផ្គង់អង្ករ ផ្លែឈើ ដល់ក្រុមហ៊ុន លីលី សម្រាប់ផលិតនំ និងផ្លែឈើក្រៀម

ក្រុមហ៊ុនលីលីហ៊្វូត ដែលឈ្នះពានរង្វាន់អាជីវកម្មបរិយាបន្នអាស៊ានឆ្នាំ២០២២ ផ្ដោតសំខាន់លើការជួយដល់អ្នកក្រីក្រនៅបាតពីរ៉ាមីតឱ្យមានជីវភាពប្រសើរជាងមុន