លោកជំទាវ ឧកញ៉ា មហាឧបាសិកា កែវ មុំ បង្ហើបពីលក្ខណសម្បត្តិខ្លះៗដែលក្រុមហ៊ុនលីលី បានជាប់ជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបរិយាបន្ន

លោកជំទាវ ឧកញ៉ា កែវ មុំ បង្ហើបពីលក្ខណសម្បត្តិសំខាន់ខ្លះៗដែលធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនលីលី បានជាប់ជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបរិយាបន្នអាស៊ាន