ហេតុផលសំខាន់ៗដែលក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិត្រូវតែមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា

កម្ពុជា បាននឹងកំពុងក្លាយទៅជាគោលដៅវិនិយោគដ៏មានសក្ដានុពល និងបានទាក់ទាញបណ្តាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាច្រើនឲ្យមកដាក់ទីតាំងប្រតិបត្តិការដើម្បីទទួលបានចំណេញពី