ដំណឹងល្អ ! បញ្ហាតម្លៃប្រើប្រាស់ផ្លូវចូលចេញព្រលានយន្តហោះសៀមរាបអង្គរ និងតម្លៃចំណតយានយន្តត្រូវបានដោះស្រាយ

បញ្ហាតម្លៃសេវាប្រើប្រាស់ផ្លូវចូលចេញព្រលានយន្តហោះសៀមរាបអង្គរ និងតម្លៃចំណតយានយន្ត បានត្រូវដោះស្រាយ ក្រោយពីការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមហ៊ុនAIAI