ក្រូចក្រសាំង ងាយស្រួលដាំ និងបានផលច្រើនទាំងខួបប្រាំង-ខួបវស្សា

តាមរយៈអ្នកធ្លាប់ដាំក្រូចក្រសាំង បានឱ្យដឹងថា វាងាយស្រួលដាំ មិនត្រូវការថែទាំច្រើន ពិសេសគឺឱ្យផលបានច្រើន និងផ្លែខួបប្រាំងខួបវស្សា