កម្ពុជាដើរលើមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការកែប្រែទម្រង់អភិបាលកិច្ច

ភ្នំពេញ ៖ គណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្មនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបានឈានចូលមកដល់ដំណាក់កាលទី៤ បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីមាគ៌ា និងដំណើរការកែប្រែទម្រង់អភិបាល…