រដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីជំរុញការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនទី២នៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីផ្លូវល្បឿនលឿនទី១ត្រូវបានបញ្ចប់ការសាងសង់រួចរាល់ និងត្រូវដាក់សម្ពោធឱ្យប្រើប្រាស់ ដោយមិនគិតប្រាក់សម្រាប់រយៈពេលមួយខែ គិតចាប់ពី…