កម្ពុជា-ជប៉ុន រួមគ្នាដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈម និងសំណូមពររបស់ស្ថាប័នឯកជន ដើម្បីជំរុញការវិនិយោគ

គណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជា -ជប៉ុន រួមគ្នាដោះស្រាយនូវសំណូមពរ និងបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ស្ថាប័នឯកជន ដើម្បីជំរុញការវិនិយោគជប៉ុននៅប្រទេសកម្ពុជា។