ក្រុមហ៊ុន ខេមប្រ៊ូវ និងគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត សហការរៀបចំចលនាសម្អាតធ្នេរក្រោមប្រធានបទ «កម្ពុជាស្អាត កម្ពុជាបៃតង» នៅខេត្តព្រះសីហនុ

ព្រះសីហនុ ៖ ក្រុមហ៊ុន ខេមប្រ៊ូវ រួមជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត និងរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានសហការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធរៀបចំយុទ្ធនាការសម្អាតឆ្នេរក្រោមប្រធានបទ…