អ្នកអភិវឌ្ឍន៍​លំនៅឋា​ននៅកម្ពុជា ​ស្នើ​ររាជដ្ឋាភិបាល​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ឱ្យជនបរទេស​អាចទិញផ្ទះ​ជាន់ផ្ទាល់ដីនៅក្នុង​បុរី

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានជាច្រើន​បានស្នើ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ក្នុងការ​កែ​ប្រែ​បទដ្ឋានគតិ​យុត្តិ​​ច្បាប់​ដោយ​អាច​អនុញ្ញាតឱ្យ​ជនបរទេស​នៅកម្ពុជា​មានសិទ្ធិ​ទិញ​លំនៅឋាន​ជាប់ដី