លោកបណ្ឌិត តាន់ មុនីវណ្ណ ៖ យុវជនគួរមានផែនការចាយ និងសន្សំ​ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

ជាទូទៅ កាលដែលស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុកគ្រួសារ យុវជន សិស្ស-និស្សិត ច្រើនតែមិនទាន់បានគិតគូរពីការរៀបចំផែនការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃ។ ក្នុងករណីភាគច្រើន លុះតែរៀន…