ការចេះគ្រប់គ្រងលុយតាមរូបមន្ត ៥០/៣០/២០ អ្នកនឹងមិនងាយជួ​ប​​ប្រទះបញ្ហាលុយកាក់នោះទេ

រូបមន្ត ៥០/៣០/២០ គឺជាវិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងថវិកាដ៏សាមញ្ញដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងការចំណាយរបស់អ្នកឱ្យបានប្រសើរជាងមុន ក៏ដូចជាសន្សំថវិកាសម្រាប់…