អ្នកជំនាញណែនាំពីគន្លឹះធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុមានភាពរឹងមាំ

ភ្នំពេញ ៖ ប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុ គឺសំដៅដល់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងរក្សាបាននូវសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុល្អប្រសើរ ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បាន ដើម្បីចៀសវាងបំណុលលើសលប់…

គន្លឹះចំនួន ៤ គួរអនុវត្តតាមដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក

ភ្នំពេញ ៖ ឆ្នាំថ្មី ផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមថ្មីច្រើនដល់យើង មិនថាវាទាក់ទងនឹងអាជីព ឬការចង់បានគេហដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនទោះទេ យើងទាំងអស់គ្នាតែងប្រាថ្នាចង់បានអ្វីមួយ ឬអ្វីផ្សេងទៀតក្នុងឆ្នាំថ្មី។ ប៉ុន្តែ ដើម្បី…

គន្លឹះសំខាន់ៗចំនួន២ ក្នុងការទិញផ្ទះដោយបង់រំលស់មិនមានហានិភ័យ

អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបានបង្ហាញការសាទរទៅនឹងភាពរីកចម្រើននៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យនាពេលបច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្តែបានបង្ហាញពីក្ដីបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទិញបង់រំលស់ដោយមិនគិត…..