គន្លឹះសំខាន់ៗសម្រាប់អ្នកចង់ចិញ្ចឹមគោ គួរមាន៥ចំណុចត្រៀមទុកជាមុន

ចិញ្ចឹមគោ ជារបរមួយដែលប្រជាជនខ្មែរនៅតាមស្រុកស្រែចម្ការនៃបណ្តាខេត្តផ្សេងៗនិយមចិញ្ចឹម ព្រោះគេអាចយកប្រើជាកម្លាំងភ្ជួររាស់ផង និងចិញ្ចឹមយកសាច់ផង