ឆ្នាំថ្មីខិតជិតមកដល់ហើយ! គន្លឹះសំខាន់ៗចំនួន ៣ នេះ អាចជួយឱ្យការរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនកាន់តែរឹងមាំ

វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកសលអាចអូសបន្លាយពេលយូរដល់ចុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ ដូច្នេះហើយគ្រួសារ និងបុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឱ្យបានរឹងមាំ