គម្ពីរទឹកឃ្មុំ សៀវភៅថ្មីពណ៌នាក្បោះក្បាយអំពីឃ្មុំ ផ្ដល់ប្រយោជន៍មហាសាលដល់អ្នកអាន

ភ្នំពេញ ៖ ទឹកឃ្មុំ ជាសារធាតុរាវម្យ៉ាងដែលប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាជាតិសាសន៍ដទៃទៀតចាត់ទុកថាជាអាហារវត្ថុធាតុដើមយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ផ្សំនៅក្នុងការធ្វើចំណីអាហារ ភេសជ្ជៈ ក៏ដ៏ដូចជាឱសថ…