គម្រោងកន្ត្រកខ្សែកាបដំបូងបង្អស់នឹងលេចរូបរាងឡើងនៅក្នុងខេត្តប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចទី២របស់កម្ពុជា

ព្រះសីហនុ ៖ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់ក្រុមហ៊ុន ខនភ្លូអិនស៍ (Confluences) គម្រោងកន្ត្រកខ្សែកាបរបស់ប្រទេសអូទ្រីសនឹងមានវត្តមានឡើងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ…