រដ្ឋមន្ត្រី បរិស្ថាន ៖ គម្រោងគោលដៅលំហែបៃតង នឹងធ្វើឱ្យប្រជាសហគមន៍ប្រែក្លាយជាសហគ្រិនភាព និងមានប្រាក់ចំណូល

គម្រោងគោលដៅលំហែបៃតងធ្វើឱ្យប្រជាសហគមន៍ក្លាយជាសហគ្រិនភាពមានប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំពីការផ្តល់សេវាកម្មតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗ