គម្រោងជំរុញអន្តរកាលអគារកាបូនទាប រួមចំណែកកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់អគារបៃតងប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា

គម្រោងជំរុញអន្តរកាលអគារកាបូនទាប រួមចំណែកកាត់បន្ថយថាមពល ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និង ការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់អគារបៃតងប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា