៤ ជំហាន ដើម្បីរៀបចំគម្រោងថវិកាឲ្យកាន់តែប្រសើរ

ការធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុ ឬគម្រោងថវិកាចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃ និងការសន្សំទុកសម្រាប់ថ្ងៃអនាគត គឺជារឿងសំខាន់បំផុតដែលត្រូវពិចារណា រៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ជៀសវាងការចំណាយធំ