កម្ពុជាអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន ៣ មានទុន១៣លានដុល្លារ និងបង្កើតការងារជាង២០០០កន្លែង

កម្ពុជា តាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន ៣ មានទុន១៣លានដុល្លារ និងបង្កើតការងារជាង២០០០កន្លែង