កម្ពុជា អនុម័តគម្រោងវិនិយោគ និងបង្កើតរោងចក្រក្នុងទុនជាង ២០០លានដុល្លារ ក្នុងខែមេសា

ភ្នំពេញ ៖ កាលពីអំឡុងខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣កន្លងទៅនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) បានអនុម័ត និងគាំទ្រគម្រោងវិនិយោគបងើ្កតរោងចក្រ…

កម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងក្នុងទឹកប្រាក់ជិត ៥០លានដុល្លារ ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ហៅកាត់ CDC បានអនុម័តគម្រោងក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន ៤៨,៧ លានដុល្លារ អាមេរិក ក្នុងរយៈពេលមួយខែនៃខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២កន្លងទៅ។ គម្រោងទាំង…