នៅឆ្នាំ២០២៥ រដ្ឋាភិបាលអៀរឡង់នឹងផ្តល់ ២២៥លានអឺរ៉ូសម្រាប់គម្រោងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

នៅឆ្នាំ២០២៥ រដ្ឋាភិបាលអៀរឡង់ នឹងផ្តល់២២៥លានអឺរ៉ូសម្រាប់គម្រោងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅលើពិភពលោក និងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា