គម្រោង​បុរី​នៅក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​រំពឹងថា​មានកំណើន ​៦០គម្រោង​ក្នុង​ឆ្នាំ២០២៣ ​នេះ

ភ្នំពេញ ៖ ការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានមានលក្ខណៈជាបុរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមានសកម្មភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់បើទោះបីជាពិភពលោកំពុងជួបប្រទះនឹងវិបត្តិ…

រយៈពេល៦ខែចុងក្រោយកម្ពុជាទទួលបានគម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍបុរីថ្មីចំនួន៣៩គម្រោង

ភ្នំពេញ ៖ ទីផ្សារលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅតែមានដំណើរការល្អប្រសើរ ដោយមិនរារាំងដោយសារតែវិបត្តិកូវីដ-១៩នោះទេ ជាក់ស្ដែង ផ្អែកតាមការសិក្សារបស់…