គម្រោងប្លាស្ទិកដូរអង្ករបានកាត់បន្ថយការបំពុលបឹងទន្លេសាបដោយប្លាស្ទិកប្រមាណ១០០តោនក្នុង១ឆ្នាំ

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងឱ្យដឹងថា គម្រោងប្លាស្ទិកដូរយកអង្ករ ដែលអនុវត្តដោយមូលនិធិទំពាំងស្នងឫស្សី គាំទ្រដោយក្រសួងបរិស្ថាន បានចូលរួមកាត់បន្ថយការបំពុលបឹង…