កម្ពុជា​​ត្រូវការថវិកា​ប្រមាណ៤០​ពាន់​លានដុល្លារ​អាមេរិក​ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង​រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំទៅមុខ​

កម្ពុជា​ត្រូវការ​កៀរគរ​ថវិកា​ប្រមាណ ៤០​ពាន់​លានដុល្លារ​អាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍គម្រោងក្នុងផែនការ​មេ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំទៅមុខ​ទៀត