ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Minebea មានគម្រោងពង្រីកទុនវិនិយោគ និងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសថ្មីនៅកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុនធំមួយរបស់ជប៉ុន Minebea Cambodia មានគម្រោងពង្រីកទុនវិនិយោគ និងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសថ្មីមួយ ដើម្បីតភ្ជាប់ខ្សែច្រវ៉ាក់ផលិតកម្ម