ក្រសួង​បរិស្ថាន​រៀបចំ​គម្រោង​រេដបូក​​​បន្ថែម​លើផ្ទៃដី​ចំនួន ១,១៩ លាន​ហិកតា ដើម្បីជំរុញ​ការ​លក់​ឥណ​ទាន​កាបូន​

ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងបរិស្ថាន បានថ្លែងឱ្យដឹងថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាន និងកំពុងជំរុញការលក់ឥណទានកាបូនដោយដាក់គោលដៅនៅលើតំបន់ការពារ…