រោងចក្រ​​នៅ​កម្ពុជាកាន់តែច្រើន រួម​ចំណែក​ជំរុញការនាំចេញ​ឧស្សាហកម្ម​កាត់ដេរ និង​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង បានថ្លែងឱ្យដឹងថា គម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា បានចូលរួមចំណែក…