ភាពប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារកាន់តែខ្លាំង ធ្វើឱ្យគម្រោងលំនៅដ្ឋាន និងបុរី មានការផ្លាស់ប្តូរ

ដោយសារតែមានតម្រូវការ និងស្តង់ដារនៃការរស់នៅកាន់តែមានលក្ខណៈប្រសើរឡើង វិស័យអចលនទ្រព្យផ្នែកលំនៅដ្ឋាន និងបុរីនៅកម្ពុជា កំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង…