ទំហំឥណទាន​សម្រាប់ទិញផ្ទះ​បានកើនឡើងដល់​ជាង​៨​ពាន់​លានដុល្លារ​គិតត្រឹមដំណាច់​ត្រីមាស​ទី​១​ឆ្នាំ ២០២៤

ទំហំឥណទាន​ដែល​ធនាគារ​ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបានផ្ដល់​ជូន​អតិថិជន​សម្រាប់ទិញលំនៅដ្ឋានបានកើនឡើងដល់​ជាង​៨​ពាន់លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​គិតត្រឹមដំណាច់​ត្រីមាសទី១ឆ្នាំ ២០២៤​