រយៈ​ពេល​១០ខែ ក្រសួង​រៀបចំដែន​ដី ចេញលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ទូទាំង​ប្រទេសជិត​៣ពាន់​គម្រោង​

រយៈពេល១០ខែ​ដំបូង​កម្ពុជា​បានចេញលិខិតអនុញ្ញាត​សាងសង់​នៅទូទាំងប្រទេស​ជិត​៣ពាន់​គម្រោង​ បើនិយាយពីទឹកប្រាក់​វិញ​មានរហូតដល់​ជាង​៥ពាន់​លានដុល្លារ​