គម្រោងស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ១០ កោះកុង,ពោធិ៍សាត់,បាត់ដំបង ស្ថាបនាបានជាង៧៧% ខណៈស្ពានកម្ពស់ ៧៥ ម៉ែត្រស្ថាបនាបាន៣៩%

គម្រោងស្ថាបនាផ្លូវជាតិ លេខ១០ កោះកុង,ពោធិ៍សាត់,បាត់ដំបង ស្ថាបនាបានជាង៧៧% ខណៈស្ពានខ្ពស់៧៥ ម៉ែត្រស្ថាបនាបាន៣៩%