គិត​ត្រឹមឆ្នាំ២០២៤ ចិន​ បានផ្ដល់​ឥណទានសម្រាប់សាងសង់ស្ពាន​នៅកម្ពុជា​១៦​គម្រោងហើយ​

ចិន គឺជា​ប្រទេស​ដៃគូសំខាន់មួយដែលបានផ្ដល់​ឥណទាន​ដល់​កម្ពុជា​ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​ ក្នុងនោះ​គ្រាន់តែ​សមិទ្ធផល​ស្ពាន​មាន​១៦គម្រោង​ហើយ