គម្រោង ហា វែ ស III នឹងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង ២៥ម៉ឺនដុល្លារ ដល់វិស័យឯកជន

គម្រោងហាវែស III នឹងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង ២៥ម៉ឺនដុល្លារ ដល់អ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យឯកជន និងវិស័យកសិកម្ម មានរយៈពេល៥ឆ្នាំ ដែលគាំទ្រថវិកាដោយ USAID