ធនាគារ SME Bank ផ្តល់កម្ចី ៤៨០លានដុល្លារអាមេរិក ទៅឱ្យសហគ្រាសជាង ៣២០០

ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា បានផ្តល់កម្ចី ៣៩៤ លានដុល្លារអាមេរិក ទៅដល់សហគ្រាសជាង៣,២០០ គិតមកត្រឹមចុងខែធ្នូនៃឆ្នាំ២០២៣