រាជរដ្ឋាភិបាល​ត្រូវការទឹកប្រាក់ជិត១០ពាន់​លានដុ​ល្លា​រអា​មេរិ​ក​ ដើម្បី​សាង​សង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំនួន​៣​

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាទិភាពចំនួន​៣ ត្រូវការថវិកា​រហូតដល់​ជិត​១០​ពាន់លានដុល្លារ​អាមេរិក​ដើម្បីដំណើរករ​សាងសង់