គម្រោងវិនិយោគចំនួន១៤ មានទំហំទឹកប្រាក់ ២១៣លានដុល្លារក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពិសេសពីរាជរដ្ឋាភិបាល

គម្រោងវិនិយោគចំនួន ១៤ ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ ២១៣ លានដុល្លារ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពិសេសពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។