ការអភិវឌ្ឍ​គម្រោងលំនៅឋានជា​បុរី​​ជាង៦០គម្រោង​រំពឹងថា​នឹងបញ្ចប់​ក្នុងឆ្នាំ២០២៣​នេះ

ភ្នំពេញ ៖ ទោះបីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីខាងក្រៅក្ដី តែការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តជាហូរហែ ជាពិសេសការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានមាន…

ត្រៀមតែដីទៅអ្នកមណ្ឌលគីរី ៖ គម្រោងទេសចរណ៍ចំនួន១២១ នឹងត្រូវអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ចំនួន៦

មណ្ឌលគិរី ៖ គម្រោងទេសចរណ៍ចំនួន ១២១គម្រោងនៃផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ខេត្តមណ្ឌលគិរី ដោយក្នុងនោះមានគម្រោងអាទិភាពចំនួន ១៦ និងមានក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំនួន២៨…