«ឥទ្ធិពលនៃបរិយាបន្ន»លើកកម្ពស់ភាពចម្រុះ និងបរិយាបន្នសង្គមនៅកម្ពុជា

អង្គការកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍បរិស្ថាននិងអុកស្វាមរៀបចំពិព័រណ៍”ឥទ្ធិពលនៃបរិយា​បន្ន”ដើម្បីអប​អរ​ខួប៨ឆ្នាំនៃសហប្រតិបត្តិការនិង ភាពជោគជ័យគម្រោង វ៉យ