ហេតុ​អ្វី​នៅ​តែ​មាន​គម្លាត​ប្រាក់​ឈ្នួល​រវាងបុរស និងស្ត្រី​នៅ​អឺរ៉ុប?

បើនិយាយពីគម្លាតប្រាក់ចំណូលរវាងបុរស និងស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេឥណ្ឌា គេទំនងជាមិនសូវភ្ញាក់ផ្អើលដូចបានស្តាប់ឮពីបញ្ហានេះកើតឡើងនៅអឺរ៉ុបនោះទេ តើមកពីហេតុអ្វី?…