រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តជំរុញថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាចម្រុះគាំទ្រដល់ដៃគូពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសវិស័យឯកជន

សម្តេចធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តជំរុញថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាចម្រុះគាំទ្រដៃគូពាក់ព័ន្ធវិស័​យឯកជនក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារចាប់យកនូវខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់តំបន់