រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ ៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន គឺជាកត្តាជំរុញឱ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានលើកឡើងថា វិស័យដឹកជញ្ជូន និងភស្តុភារកម្ម ដែលមានលក្ខណៈប្រទាក់ក្រឡាគ្នា គឺកាន់តែមានសារៈសំខាន់ថែមទៀត…