ដើរតាមចិត្តស្រឡាញ់ និងទទួលបានចំណូលពីការគូរគំនូរបែបតុក្កតា

ជាប្រភេទអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងធុនស្រាលដោយការគូរគំនូរបែបតុក្កតាប្លែកៗ បានផ្តល់នូវចំណូលគួរសមតបទៅនឹងការចំណាយពេលវេលា និងទេពកោសល្យយ៉ាងហោចណាស់១៥ដុល្លារ