ស្វែងយល់ ៖ អ្វីជាគំនូរឧស្សាហកម្ម?

គំនូរឧស្សាហកម្មគឺជាការផ្គុំឡើងនូវគំនូសបន្ទាត់ ពណ៌ ដើម្បីរំលេចឡើងជារូបរាងពិសេសរបស់ផលិតផលឧស្សាហកម្ម ឬសិប្បកម្មដែលអាចមើលឃើញ ហើយត្រូវចុះបញ្ជីរក្សាសិទ្ធិ…..