ក្រុមហ៊ុនល្បីៗចំនួន ៦ ដែលអនុវត្តគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្នមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្នា និងភាពចម្រុះ

បច្ចុប្បន្ននេះ វាអាចនឹងមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការស្វែងយល់ពីរបៀបអនុវត្តធុរកិច្ចបរិយាបន្នបន្តិច ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនល្បីៗនៅលើពិភពលោកមួយចំនួនបានអនុវត្តគំរូអាជីវកម្មនេះរាប់ឆ្នាំមកហើយ