សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ វិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ធ្វើឱ្យកម្ពុជាចំណាយថវិកាជាតិប្រមាណ ២ ៣០០លានដុល្លារ

នៅក្នុងរយៈពេល២០ខែនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩កន្លងទៅនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាជាតិប្រមាណ ២ ៣០០លានដុល្លារ

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy